Raport de activitate al auditorului PFA Ceacalopol Gabriel

pentru activitatea desfasurata in perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2022

Activitatea in audit financiar

Cu activitate in audit finaciar: DA

Cu activitate in audit statutar PIE

Cu activitate in audit statutar NON - PIE

Cu activitate in audit finaciar fara audit statutar

Informatii generale

Nume si prenume auditor financiar: Gabriel Radu Aristide CEACALOPOL

CIF 20769697

Numar RPE AF 1887

Numar membru CAFR 1887

Document de identitate CI

Adresa site web. www.ceacalopol.com

Poza vezi site

Alte autorizari

Autorizat in alt stat membru al Uniunii Europene/Spatiu Economic European: DA

Autorizat in tara terta: DA

Alte organisme profesionale din care face parte

CECCAR DA Nr. matricol 16273

CCF DA Nr. legitimatie de membru 2717

ANEVAR

UNPIR

Altele

Personal implicat in activitatea de audit (angajati sau sub alta forma de colaborare)

Nr. total 1

Din care lucreaza in audit 1

Din care cei care sunt auditori financiari 1

Din care parteneri cheie de audit 1

Lista auditorilor financiari angajati, asociati ca parteneri sau in alt mod

Nume si prenume auditor financiar: Gabriel Radu Aristide CEACALOPOL

Numar de inregistrare RPE AF 1887

Numar membru CAFR 1887

Colaborare cu alte persoane

B.1. Activitate cu utilizare de subcontractanti – auditori finaciari/firme de audit

B.2. Activitate in calitate de subcontractant – firme de audit

B.3. Contracte comune cu alti auditori

Chestionar privind sistemul intern de control al calitatii

Sistemul intern de control al calitatii se exercită prin singurul control posibil de exercitat şi anume autocontrolul. în decursul activităţii, prin autocontrol s-au corectat operativ toate tipurile de erori survenite, astfel încât s-a obţinut de la controlul exercitat de CAFR calificativul A şi cel privind ISO 9001 care certifică că este implementat şi menţine un sistem de management al calităţii. Faţă de cele de mai înainte declar că autocontrolul exercitat a fost eficace şi a funcţionat neîncetat.

Politicile şi procedurile proprii de control intern al calităţii lucrărilor de audit elaborate de persoana fizica autorizată, şi verificate tot de aceasta potrivit cerinţelor ISQC 1 si ISA 220 şi în conformitate cu acestea.

Controlul calităţii:

Consultări şi revizuiri "la cald".

Standardele de audit cer firmei să se consulte în probleme tehnice, etice şi de raţionament profesional.

Nivelul constatărilor va fi în funcţie de natura problemei identificate.

Circumstanţele precise în care poate fi cerută o revizuire "la cald" nu pot fi identificate, dar pot include:

• orice client acolo unde a fost identificată o problemă de independenţă;

• clienţii obişnuiţi;

• orice client care este considerat a fi cu un risc ridicat pentru firmă.

Aceştia pot fi de exemplu, un client foarte cunoscut sau unul al cărui audit necesită un grad mai mare de abilitate tehnică.

Unele calificări ale rapoartelor de audit sau acolo unde calificările anterioare ale rapoartelor de audit sunt schimbate.

Decizia asupra necesităţii unei revizuiri "la cald" trebuie discutată cu partenerul de revizuire care asigură conformitatea firmei cu standardele, care va păstra un registru al revizuirilor "la cald".

Auditorul financiar Ceacalopol Gabriel Radu Aristide, aplică un sistem de control intern al calităţii bazat pe prevederile ISAQ 1 şi ISA 220, care au stat la baza elaborării Manualului de proceduri interne.

Sistemul de control al calităţii care se aplică în cadrul cabinetului are scopul de a furniza o asigurare rezonabilă că:

- Activitatea de audit se desfăşoară cu respectarea standardelor profesionale, a cerinţelor etice şi a reglementărilor legale aplicabile profesiei;

- Rapoartele emise de auditor (practicianul individual) sau de partenerii de misiune (atunci când este cazul unei colaborări) sunt adecvate circumstanţelor în care au fost emise.

Data la care a avut loc cea mai recenta verificare a calitatii este 17.02.2022

Institutia care a efectuat inspectia: ASPAAS

Este depusa declaratia semnata privind practicile implementate auditorului financiar in materie de independenta care confirma, de asemenea, ca a fost realizata o evaluare interna a respectarii independentei.

Este de asemenea depusa o descriere de politica a auditorului financiar in ceea ce priveste rotatia partenerilor de audit si a personalului in conformitate cu articolul 17 alineatul (7) din regulamentul UE nr. 537/2014.

Anexa 1. Informatii despre activitatea desfasurata

Activitatea de audit financiar si alte activitati care nu sunt de audit

Nr. de misiuni contractant principal

Nr. de misiuni subcontractant

Onorariu facturat de auditor conform contract (lei)

Din care onorarii cedate subcontractantilor

A. Activitatea de audit financiar, Total

13

0

138.877

0

A.2. audit statutar al situatiilor finaciare anuale si consolidate al altor activitati decat cele de interes public

9

0

97.600

0

A.15. misiuni de efectuare a procedurilor convenite privind informatiile financiare (ISRS 4400)

4

0

41.277

0

Total cifra de afaceri aferenta profesie de auditor financiar

-

-

138.877

0

Total general

138.877

E-viza

Detinem e-viza

Declaratii finale depuse

Declaratie Buna reputatie

Declaratie formare profesionala

Declaratie pe proprie raspundere ca informatille prezentate in raportul anual depus sunt complete si conforme cu realitatea.

Acordul privind procesarea si utilizarea datelor mele cu caracter personal de catre ASPAAS si CAFR in scopul indeplinirii atributiilor ce le revin prin reglementarile aplicabile.

Contractul de asigurare

Contractele de asigurare pentru risc profesional aferent perioadei de raportare a fost depus in copie la ASPAAS si CAFR.

Contractele de asigurare pentru risc profesional au

Seria RCP nr. 949019214 si seria RCP nr. 949035960

Societatea Groupama Asigurari

Numele asiguratului Ceacalopol Gabriel Radu Aristide

Obiectul de activitate audit

Perioada 13.02.2022 – 13.02.2023 si 12.02.2024 – 12.02.2022

Acoperire suplimentara -