RAPORT PRIVIND  ACTIVITATEA DE AUDIT STATUTAR

 

SC Audit Consult Group SRL  are sediul în Bucuresti str. Matei Basaab nr.85,sector 3, fiind identificată prin următoarele date: CUI 13550529 şi număr de ordine în Oficiul national al Registrul Comerţului J40/10796/2000.

 

Calitatea de auditor persoană juridică este atestată prin AUTORIZAŢIA nr. 129 eliberată de CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI din ROMÂNIA la data de 22.01.2002.

 

a. Societatea este înregistrata ca societate cu răspundere limitată, cu capital integral privat si are 2 acţionari persoane fizice române, astfel:

Diaconescu Adriana    51 %

Petre Cristian         49%  

b. Nu este cazul

c. Descrierea structurii conducerii firmei de audit

 Societatea este condusa de 1 administrator respectiv : Diaconescu Adriana, care reprezinta si administreaza societatea in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, privind societatile comerciale, republicată.

dDescrierea sistemului intern de control al calitatii existent in firma de audit si o declaratie a organului administrativ sau de conducere cu privire la eficacitatea functionarii acestuia

 

Societatea aplica un sistem intern de control al calitatii ce ofera asigurare rezonabila asupra faptului ca personalul profesional de la toate nivelele operationale mentine independenta atat in fapt, cat si in aparenta, in conformitate cu standardele profesionale si isi indeplineste responsabilitatile profesionale cu integritate si obiectivitate.

 

 Manualulul de Control al Calităţii include politici si proceduri conforme cu ISA 220 ,,Controlul calitatii pentru un audit al situatiilor financiare” si ISQC1 ,, Controlul calitatii pentru firmele care efectueaza audituri si revizuiri ale situatiilor financiare  precum si alte misiuni de asigurare si servicii conexe ” si trateaza :

-         responsabilitatile conducerii privind calitatea la nivelul firmei de audit ;

-         respectarea cerintelor etice;

-         proceduri suplimentare de pastrare a confidentialitatii datelor;

-         proceduri de spalare a banilor;

-         acceptarea si continuarea relatiilor cu clientii si a misiunilor specifice;

-         resursele umane – competenta, experienta, performanta in cadrul misiunilor, dezvoltarea profesionala, desemnarea echipelor;

-         realizarea misiunii conform ISA si actelor normative in vigoare;

-         proceduri disciplinare si de evaluare a performantei;

-         proceduri de supervizare si revizuire a misiunilor de audit;

 

SC Audit Consult Group SRL a elaborat politici si proceduri pentru a oferi o asigurare rezonabila cu privire la faptul ca politicile si procedurile legate de sistemul de control al calitatii sunt relevante, adecvate, functioneaza eficient si sunt respectate in practica;

 Independenta, integritatea si obiectivitatea reprezinta stalpi de sustinere ai politicilor stabilite de Audit Consult Group SRL, evitand cu diligenta orice aparenta legata de un conflict de interese;

Scopul nostru principal este de a oferi cea mai inalta calitate a serviciilor in conformitate cu standardele profesiei de contabilitate si audit.

 

Partenerul executiv  revizuieste periodic activitatea echipelor de audit si verifica, intocmirea corespunzatoare si la timp a dosarelor si foilor de lucru, elaborarea opiniei pe baza concluziilor emise de auditori si discuta permanent, asupra aspectelor semnificative evidentiate in misiunile de audit, revizuire, etc.

 

Conducerea prin politicile si procedurile pe care le aplica urmareste :

obtinerea unei asigurări rezonabile cu privire la respectarea de catre auditori a Standardelor Internationale de Audit, a Codului Etic, a actelor normative in vigoare,  a politicilor interne ale firmei ;

obtinerea unei asigurări rezonabile că metodologia de audit a SC. Audit Consult Group SRL este cunoscuta de personalul nostru (membri a echipelor de audit), si este implementată în mod corespunzător de intreg personalul firmei

Rezultatele verificarii si revizuirii misiunilor de audit sunt prezentate  si discutate de Partenerul Executiv  in vederea eliminarii eventualelor deficiente si cresterii calitatii misiunilor de audit efectuate.

 

 Conducerea societatii se declară multumită că sistemul intern de asigurare a calitatii functionează eficient în ceea ce priveste obtinerea unei asigurări rezonabile că societatea si personalul acesteia respectă standardele aplicabile si de cerintele de reglementare si legale si că rapoartele de audit emise sunt corespunzătoare în circumstantele date.

 e. Indicarea datei când a avut loc ultima analiză independentă privind asigurarea calitătii

 

In luna ianuarie 2018, SC Audit Consult Group  SRL a facut obiectul unei verificari de asigurare a calitatii din partea Camerei Auditorilor Financiari din Romania asupra existentei si modului de aplicare a politicilor si procedurilor generale de control al calitatii aplicate de firma de audit, a procedurilor stabilite prin Standardele Internationale de Audit pentru misiuni de audit, misiuni de revizuire, servicii conexe si alte misiuni, a respectarii Codului Etic.

 f. Lista cu angajamentele de audit statutar efectuate in cursul anului 2017-prezentata in Anexa

predata in 29.05.2018.

 g. Declaratie privind practicile de independentă ale firmei, care confirmă, de asemenea efectuarea unei analize interne de conformitate cu privire la independentă

 

SC  Audit Consult Group  SRL şi toţi profesioniştii angajaţi trebuie sa respecte politicile de etica si independenta conforme cu Codul de Etica IFAC.

SC  Audit Consult Group SRL menţine o evidenţă scrisă a politicilor de independenţă.

 h. Declaratie privind politica firmei de audit cu privire la formarea profesionala continua a auditorilor statutari si a personalului implicat in misiuni de audit

  SC Audit Consult Group  SRL asigură programul de pregătire profesionala continuă a personalului. Acest program cuprinde participarea la cursuri profesionale in domeniul auditului, contabilitatii, fiscalitatii, la cursuri de pregatire interna, la cursurile si seminariile organizate de Camera Auditorilor Financiari din România, precum şi alte cursuri de specialitate organizate de entitati/organisme autorizate.

Societatea respecta cerinţele obligatorii suplimentare de pregătire continuă stabilite de C.A.F.R.

 

 i. Informatii privind baza remunerării partenerilor

 

Remunerarea partenerilor se realizeaza tinandu-se cont de doua elemente : functia detinuta de fiecare partener si performanta, ceea ce includ : evaluarea calitatii muncii, excelenta in furnizarea serviciilor clientilor firmei, respectarea si promovarea valorilor firmei.

 

 jDescrierea politicii firmei de audit in ce priveste rotatia personalului

 

În cazul unor angajamente de audit financiar pe o perioadă de mai mulţi ani, sunt efectuate rotaţii ale specialiştilor din cadrul societatii pentru a nu exista riscul de neasigurare a independenţei. Măsurile de siguranţă privind rotaţia anuală a membrilor echipei de audit  sunt luate pentru păstrarea independenţei şi obiectivităţii acestora.

 k. Informatii financiare

 

 An 2017

 

lei

1. Venituri din audit statutar si al situatiilor  financiare  institutii publice

 21.900,00

2. Venituri provenite din audit statutar al situatiilor financiare alte entitati

120.407,00

3. Venituri  provenite din servicii permise care nu sunt de audit prestate unor entitati care sunt auditate de auditorul statutar sau firma de audit din care:

21.518,00

- Proceduri convenite ISRS 4400

15.268,00

4.Venituri provenite din servicii care nu sunt de audit prestate altor entitati

24.150,00

 

TOTAL CIFRA DE AFACERI

 

187975,00

 

 

AUDIT CONSULT GROUP SRL

        Diaconescu Adriana